UMOWA PENSJONATU. Ustnie czy na piśmie ???

05
Lis
2014
Autor: Elżbieta Liberda  /   Biznes / Hodowla / Prawo / Sport / Sprzedaż koni   /   Brak komentarzy

UMOWA PENSJONATU – USTNIE CZY NA PIŚMIE ???

 

Obecnie usługa pensjonatu dla koni świadczona jest powszechnie przez ośrodki jeździeckie.

W tym celu pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zawierana jest umowa pensjonatu.

W praktyce odbywa się to zazwyczaj ustnie, zaś potwierdzeniem ustaleń jest przyjęcie opłaty za boks i wyżywienie konia.

Niestety, praktyka pokazuje, że na tle tej na pozór prostej umowy powstaje szereg nieporozumień, a w konsekwencji coraz częściej dochodzi do procesów sądowych.

W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć nieco na co warto zwrócić uwagę wybierając stajnie dla naszego wierzchowca.

Większość spraw trafiających do Kancelarii dotyczy kwestii związanej z odpowiedzialnością właścicieli ośrodków za kontuzje zwierząt powstałe na terenie stajni.

Zapytania dotyczą również takich tematów ja możliwość ustanowienia tzw. zastawu na koniu w przypadku braku płatności, kwestii czy w sytuacji kiedy np. plac nie nadaje się do jazdy możemy żądać obniżenia wynagrodzenia, odpowiedzialność za zaginiony / zniszczony sprzęt oraz szereg innych związanych z bieżącym chowem konia.

Zatem kilka słów o samej umowie.

Umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia jest jedną z umów nienazwanych , które nie są uregulowane wprost w Kodeksie cywilnym. Strony mają zatem dużą swobodę w zakresie kształtowania jej postanowień.

Z uwagi na fakt, iż umowa pensjonatu dla koni nie jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa, nie ma wymogów prawnych co do formy zawarcia tej umowy. Jednakże z przyczyn interpretacyjnych i dowodowych, warto zachować formę pisemną.

Dla ułatwienia redagowania umów wskazuje Państwu na elementy które m/in powinna zawierać umowa pensjonatu.

Są to:
– nazwa umowy (wskazującą intencję stron, np. „umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia …”);
– datę i miejsce zawarcia umowy;
– strony umowy;
– wskazanie konkretnego konia (imię, numer paszportu hodowlanego, rasa, maść itp.);
– przedmiot umowy (precyzyjne określenie usługi i zakresu czynności);
– czas trwania umowy;DSC03441
– wynagrodzenie
– zasady postępowania w nagłych przypadkach (np. choroby konia);
– odpowiedzialność stron ;
– możliwość rozwiązania umowy ;
– zastrzeżenie, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej;
– dodatkowe postanowienia.

 

 

Podatki

Należy zauważyć, że w zależności od tego jak właściciel stajni zredaguje zakres usług uzależnione będą kwestię związane z koniecznością opodatkowania umowy. Inaczej bowiem wyglądają tematy rozliczeń przy klasycznym oddaniu konia do chowu, a inaczej kiedy świadczymy usługi dodatkowe.

 

Inne ustalenia.

Dodatkowe zasady funkcjonowania stajni i przebywania w niej koni i ludzi mogą być wskazane zarówno w umowie, jak i w formie np. regulaminu, stanowiącego załącznik do umowy.
Do umowy warto załączyć oświadczenie o stanie zdrowia konia, podpisane przez usługobiorcę. Oświadczenie takie powinno wskazywać na stan zdrowia zwierzęcia w momencie przekazania go pod opiekę usługobiorcy, co może być pomocne w rozstrzygnięciu, kiedy stan zdrowia zwierzęcia uległ ewentualnemu pogorszeniu i kto jest za to odpowiedzialny.

Wszelkie załączniki do umowy powinny być w niej wyraźnie wskazane i zaakceptowane przez strony.

W umowie można zawrzeć zapis, że wszelkie jej zmiany wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W ten sposób strony mogą w sposób nie budzący wątpliwości modyfikować umowę stosownie do zmieniającego się stanu faktycznego i potrzeb.

UWAGA DLA WŁAŚCICIELI OŚRODKÓW !

Pomioty świadczące zawodowo usługi związane z prowadzeniem pensjonatu powinny dołożyć wszelkiej staranności w przygotowaniu odpowiedniej umowy.

Stosując bowiem tzw. wzorzec umowny należy sformułować postanowienia w taki sposób aby nie wprowadzić tzw. klauzul abuzywnych – tj. niedozwolonych.

Tego typu zapisy mogą rodzić bowiem poważne konsekwencje prawne nie tylko w relacji z usługobiorcą ale również odpowiedzialność przed Urzędem Ochrony Konsumentów.

Kary zaś są niebagatelne …., z reguły znacznie przekraczające wynagrodzenie z tytułu pensjonatu.

 

Podsumowanie

Umowa o świadczenie usługi pensjonatu dla konia, jak wszelkie umowy, powinna być formułowana w sposób jak najbardziej jasny i precyzyjny. Minimalizuje to ryzyko nieporozumień i pomaga w dochodzeniu ewentualnych roszczeń w razie sporu. Warto o tym pamiętać sporządzając treść umowy i wcześniej omówić dokładnie wszystkie okoliczności jej zawarcia. Ponadto należy zachować całą dokumentację związaną z zawarciem umowy, jak również generowaną w związku z jej obowiązywaniem.

Niniejszy artykuł  może być wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody autora, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentów jest bezwzględnie zabronione. Niniejszy artykuł, ani żaden jego fragment nie może być przedmiotem obrotu bez uzyskania odpowiedniej licencji.Cała zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością Elżbiety Liberda i jest chroniona prawem autorskim.

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

Brak komentarzyfour + four =