Łatwiej o własny klub sportowy. Kilka słów o zmianach w prawie dotyczących Stowarzyszeń .

25
Lip
2016
Autor: Elżbieta Liberda  /   Bez kategorii / Equine Legal Team / Hodowla / Marketing / Prawo / Sport / Sprzedaż koni   /   Brak komentarzy

 

AB7A3445Ośrodki jeździeckie które chcą aby ich zawodnicy uczestniczyli w rywalizacji sportowej muszą spełniać szereg wymogów prawnych.

Startowanie w barwach konkretnego klubu uwarunkowane jest przede wszystkim tym, aby klub ten zarejestrowany został w odpowiednim rejestrze oraz posiadał osobowość prawną.

Tego typu wymogi wynikają z zapisów ustawy o sporcie.

Zgodnie z treścią art. 3 u.s. :

1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Biorąc powyższe pod uwagę widać, że ustawodawca nie pozostawił pełnej dowolności w dokonywaniu wyboru formy prawnej w jakiej funkcjonować może klub sportowy.

Ponieważ z brzmienia przepisu wynika wprost, że klub sportowy musi być prowadzony jako podmiot posiadający osobowość prawną, wyłączono tym samym możliwość prowadzenia klubu sportowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółek osobowych.

Rozwiązania to jest o tyle problematyczne, że jak wiadomo, w związku z prowadzeniem bardziej zaawansowanych form działalności wiążą się nie małe obowiązki .
Będzie to chociażby trudniejsza forma rejestracji takich podmiotów, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, określone obowiązki sprawozdawcze.

Ingerencja ustawodawcy w autonomię sportu w omawianym aspekcie jak widać jest bardzo daleko idąca.

Podmioty posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 37 § 1 k.c.).

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne należy stwierdzić, że:

kluby sportowe mogą działać w szczególności w formie:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) spółki akcyjnej,

c) stowarzyszenia,

d) fundacji

e) spółdzielni.

O własny klub sportowy „trochę” łatwiej.

Większości, już na samą myśl o skomplikowanych procedurach rejestracyjnych, prawnych i podatkowych robi się słabo.

Również bieżące kontrolowanie formalności nie należy do tych najbardziej oczywistych.

Względnie najprostszym sposobem jest utworzenie Stowarzyszenia.

Dlatego też zdecydowana większość klubów sportowych, szczególnie tych działających na mniejszą skalę i biorących udział w zawodach na poziomie regionalnym, funkcjonuje właśnie w oparciu o normy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

Do tej pory jednak procedura rejestracji uciążliwa była głównie ze względu na długotrwałość postępowań, kwestie formalne, takie jak obowiązek kontroli zapisów statutu przez Starostę oraz obowiązek zebrania miń 15 osób.

A jak jest teraz ?

W dniu 25 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie w dniu 20 maja 2016 r.

Uchwalona ustawa ma na celu głównie ułatwienie zakładania i funkcjonowania korporacyjnych osób prawnych jakimi są stowarzyszenia.

Najistotniejsze zmiany:

1. zmniejszenie liczby członków założycieli z 15 do 7

2. wyłączenie administracyjnego organu nadzoru z postępowania o rejestrację w KRS (brak kontroli zapisów Statutu przez Starostę )

– Sąd będzie przesyłał do organu nadzoru statut ale już po jego zarejestrowaniu. Starosta zostanie zatem poinformowany, ale nie będzie miał wpływu na to, czy nowe stowarzyszenie zostanie zarejestrowane.

3. skraca się procedurę rejestracji z 3 miesięcy do 7 dni

4. wprowadzono możliwość zatrudniania i pobierania wynagrodzenia przez członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją ( ale uwaga – taka możliwość musi być przewidziana przez statut )

5. zwalnia się stowarzyszenia zarówno od opłaty za pierwszy wpis jak i za zmiany

6. przeniesienie stowarzyszeń sportowych do KRS.

Co musisz wiedzieć o Stowarzyszeniach ?

Stowarzyszenie jest to dobrowolne współdziałanie grupy osób w wykonaniu wspólnego celu. Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń.
1. stowarzyszenie rejestrowe,
2. stowarzyszenie zwykłe.

Stowarzyszenia nie ma na celu przysporzenia korzyści majątkowych jego członkom. Dochód osiągany z działalności stowarzyszenia nie może zostać bowiem przeznaczony do podziału pomiędzy nich, lecz wyłącznie na cele oznaczone w statucie stowarzyszenia.

Kto może być członkiem ?

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polski, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione), niepozbawionym praw publicznych.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP również mogą wstępować do stowarzyszeń.

Stowarzyszenie musi być powołane przez co najmniej 7 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Od tego momentu zaczyna się postępowanie rejestrowe, które kończy się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie tego typu może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże dochód z tej działalności służy jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia

Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Wniosek, podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wpisanie stowarzyszenia do KRS. Nabycie osobowości prawnej.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane na rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności stowarzyszenie odpowiada tak jak za zaciągnięte przez siebie.

Opłaty
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat.

Majątek stowarzyszenia
powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. W zakresie uregulowanym przez odpowiednie przepisy stowarzyszenie może ubiegać się oraz otrzymywać dotację.
Statut
Statut musi zawierać podstawowe informacje o stowarzyszeniu, takie jak np. nazwę, teren działania, siedzibę, zasady członkostwa, władze stowarzyszenia, informacje o możliwości pobierania wynagrodzenia przez członków zarządu i inne.

Władze Stowarzyszenia
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.
Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń
należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami

Wprowadzone zmiany z pewnością należy uznać jako korzystne z pkt widzenia wszystkich osób które rozważały prowadzenie klubu sportowego w formie Stowarzyszenia.
Życie pokaże czy nowe przepisy będą w rzeczywistości pomocne i czy usprawnią procesy rejestracji.

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

Brak komentarzy14 + twelve =