KLUBY SPORTOWE – wymogi ustawodawcy dotyczące formy prawnej

17
Paź
2014
Autor: Elżbieta Liberda  /   Biznes / Hodowla / Prawo / Sport / Sprzedaż koni   /   1 komentarz

WŁASNY KLUB SPORTOWY !f_tlo_3

Wymogi ustawodawcy pod względem formy prawnej klubów sportowych.

Chcąc prowadzić ośrodek jeździecki który umożliwi zawodnikom udział w rywalizacji sportowej ustawodawca nie pozostawił pełnej dowolności w dokonywaniu wyboru  co do formy prawnej w jakiej funkcjonować może klub sportowy.

Niestety, jak praktyka pokazuje, wciąż mamy problemy z właściwą interpretacją przepisów ustawy o sporcie .

 

Ustawodawca przyjął wprost, że klub sportowy musi być prowadzony jako podmiot posiadający osobowość prawną.

Wyłączono zatem możliwości prowadzenia klubu sportowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółek osobowych.

Ingerencja ustawodawcy w autonomię sportu w omawianym aspekcie jest  bardzo daleko idąca.

 

Własny klub sportowy.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o sporcie działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego . Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 37 § 1 k.c.).

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne należy stwierdzić, że:

kluby sportowe mogą działać w szczególności w formie:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) spółki akcyjnej,

c) stowarzyszenia,

d) fundacji

e) spółdzielni.

Należy w pierwszej kolejności zauważyć, że ustawodawca „wyeliminował” z katalogu podmiotów, które mogą działać jako klub sportowy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami.

Zatem nie jest możliwym prowadzenie klubu sportowego i udział w zawodach jego zawodników w przypadku prowadzenia firmy w innej formie prawnej aniżeli wskazana przez ustawodawcę.

Uczniowski klub sportowy.

Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowski klub sportowy jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, które tworzone jest na potrzeby rywalizacji najmłodszych zawodników – dzieci i młodzieży. W praktyce uczniowski klub sportowy tworzony jest przez co najmniej piętnaście dorosłych osób. Dużym ułatwieniem jest możliwość powołania do życia uczniowskiego klubu sportowego za pośrednictwem jego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu zamiast jego rejestracji w KRS. Dodatkowo postępowanie to nie wymaga wniesienia opłaty sądowej. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Nowy stan prawny. Nowelizacja ustawy o sporcie.

Szereg problemów interpretacyjnych wynika z faktu iż w 2010 r „zmieniono” regulacje prawne związane z funkcjonowaniem klubów sportowych.

Stosownie do treści, obowiązującej w poprzednim stanie prawnym, w ustawie o kulturze fizycznej podstawową jednostka organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej był klub sportowy (ust. 1). Klub sportowy mógł działać jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. Zm.

W obecnie obowiązujących przepisach ustawodawca przewiduje, że formą działania klubu sportowego jest osoba prawna.

Szereg klubów funkcjonowało do tej pory w formie jednoosobowych działalności czy też stowarzyszeń zwykłych nie posiadających osobowości prawnej.

Wiadomym jest, iż taka formuła była nie tylko prostsza w prowadzeniu ale również bardziej ekonomiczna.

Niestety, nowe regulacje obostrzyły funkcjonowanie klubów sportowych.

Jak dostosować dotychczas prowadzoną działalność ?

Zgodnie z treścią art. 83 ust. 1 ustawy o sporcie kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują swoją formę do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Przez formę działalności należy rozumieć formę prawną, w jakiej klub sportowy działa. Przepis ten w istocie nakłada na kluby sportowe, które nie posiadają osobowości prawnej, obowiązek przybrania takiej postaci, z którą łączy się przymiot osobowości prawnej.

Zgodnie bowiem z przywołanym powyżej art. 3 ust. 2 us kluby sportowe mogą działać wyłącznie jako osoby prawne.

W części przypadków wykonanie tego obowiązku będzie mogło nastąpić poprzez przekształcenie – na podstawie odrębnych przepisów – dotychczasowej formy prawnej działalności w nową, z którą związana jest osobowość prawna (np. przekształcenie spółki osobowej prawa handlowego w spółkę kapitałową, na podstawie regulacji art. 551 i n. k.s.h.).

W części natomiast, z uwagi na brak prawnej możliwości przekształcenia dotychczasowej formy działalności, wykonanie tego obowiązku będzie musiało polegać na zawiązaniu nowego klubu sportowego i przejęciu przez ten nowo zawiązany klub sportowy praw i obowiązków dotychczasowego, w tym także miejsca w prowadzonych rozgrywkach.

Do kiedy ?

Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa o sporcie weszła w życie w dniu 16 października 2010 r., kluby sportowe nie spełniające warunków z art. 3 ust. 2 us, miały czas do dnia 16 października 2012 r. na „uzyskanie” osobowości prawnej.

Wprawdzie ustawodawca nie przewidział (tak jak w przypadku związków sportowych) sankcji za niespełnienie obowiązku dostosowania formy, to jednak należy zauważyć, że w wypadku nie wykonania tego obowiązku, dany podmiot nie może być członkiem związku sportowego, a co za tym idzie nie może brać udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek sportowy.

Zatem, co do zasady nie jest możliwe uczestnictwo w zawodach klubów które na dzień dzisiejszy nie posiadają osobowości prawnej!

 

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

1 komentarz

  1. Arnulfo 29 maja 2016, 02:13  /  Odpowiedz na ten komentarz

    Jestem pod wielkim wrażeniem! Dziękuję za wpis!1 × 5 =